Paviljoen zonsondergang, 77x61 cm o/p 2022

Paviljoen ruïne,  90x60,7 cm  o/p  2015

                                               Paviljoen bevolkt, 74,4x55,7 cm  a/p  2015                                                                                               Paviljoen met dingen,  78,4x58,8 cm  a/p  2015

                                            Paviljoen met handstand,  90x61 cm o/p 2008                                                                                         Paviljoen met Antonius, 90x60 cm o/p 2010

                                                           

Paviljoen, 100x50 cm o/d 1995 (part.coll.)